Top

นโยบายการจัดส่งสินค้า

นโยบายการจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้าและอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดส่งสินค้าของร้านค้าในแต่ละร้านค้าและชนิดสินค้ามีความแตกต่างกัน เช่น พัสดุลงทะเบียน, EMS, ขนส่งเอกชนต่างๆ เป็นต้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบวิธีการจัดส่งและอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดส่งของแต่ละร้านค้าหรือของสินค้าแต่ละชิ้น ซึ่งจะมีระบุไว้อย่างชัดเจนในหน้าแสดงสินค้านั้นๆ หรือในขั้นตอนการเช็คเอ้าท์

การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามหมายเลขสั่งซื้อ สินค้าที่สั่งซื้อในคราวเดียวกัน แต่หากจากร้านค้าต่างกัน ลูกค้าจะต้องจ่ายค่าขนส่งของในแต่ละร้านค้าด้วย และอาจได้รับสินค้าไม่พร้อม เนื่องจากจัดส่งจากคนละร้านค้ากัน และขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละร้านค้า

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าเป็นไปตามนโยบายของแต่ละร้านค้ากำหนด ซึ่งจะไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และอาจจะมีความล่าช้าได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น สถาณการณ์ความไม่สงบ, อุทกภัย, ภัยพิบัติต่างๆ, สงคราม และอื่นๆ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ณ ช่วงเวลานั้นๆ โดยจะจัดส่งให้ตามความเหมาะสม
เมื่อลูกค้าได้ทำการยืนยันการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้

เนื่องจากบริษัทเป็นเพียงสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ ซื้อ-ขายสินค้าและบริการ ไม่ได้เป็นเจ้าของสินค้าและบริการนั้นๆ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้าและบริการทุกกรณี ร้านค้าซึ่งเป็นเจ้าของสินค้าและบริการนั้นๆและเป็นผู้จัดส่งสินค้า จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันของแต่ละร้านค้า ซึ่งลูกค้าต้องอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขการรับประกันสินค้าได้จากหน้าแสดงสินค้านั้นๆ

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใด ๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า