Top

การส่งคืนสินค้า

ในกรณีผู้ซื้อ ได้รับสินค้าไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ หรือ ได้รับสินค้าที่ชำรุด แตกหัก เสียหาย ไม่ว่าจากการขนส่ง หรือ เหตุใดก็ตาม ผู้ซื้อมีสิทธิ์ส่งคืนสินค้า ให้กับ ผู้ฝากขาย ภายในระยะเวลา ไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า และ ผู้ซื้อ จะต้องแจ้งมายัง CALL CENTER หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่รับผิดชอบ ในด้านลูกค้าสมาชิก โดยแจ้งให้ทราบทันที นับจากที่พบว่าได้รับสินค้าไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ หรือสินค้าที่ได้รับ เกิดชำรุด เสียหาย และแจ้งรายละเอียดการส่งคืนสินค้ากลับให้เจ้าหน้าที่ทราบ บริษัทฯ จะแจ้งไปทางร้านค้า ให้เปลี่ยนสินค้าให้ และ ส่งให้กับผู้ซื้อใหม่ ภายในกำหนดระยะเวลา ที่ร้านค้า ได้รับสินค้าคืนจากผู้ซื้อ ไม่เกิน 7 วัน (เว้นแต่สินค้าที่ใช้เวลาส่งเป็นระยะเวลานาน จะแจ้งกำหนดการส่งอีกครั้ง) แต่ถ้าหากผู้ซื้อ ต้องการคืนสินค้า ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทราบ ไม่เกิน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า และผู้ซื้อ ต้องจัดส่งสินค้า คืนให้กับผู้ฝากขายหรือร้านค้า โดยผู้ซื้อต้องเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายในการส่งคืนเอง และเมื่อผู้ซื้อส่งคืนสินค้าแล้ว ให้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทราบ โดยระบุหลักฐานในการส่ง เช่น แทรคกิ้งโค๊ด หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงว่า ได้ส่งคืนแล้ว ให้กับบริษัทฯ ทราบ  บริษัทฯ จะโอนเงินค่าสินค้าคืนให้กับผู้ซื้อไม่เกิน 7 วัน นับจากได้รับหลักฐานการส่งคืนสินค้า