Top

เงื่อนไขและข้อตกลงของ Shop Wi Commerce

บริษัท ไว คอมเมิร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า "Wi Commerce") เป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์ shop.commerce ซึ่งเงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการต่อไปนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทฯ ให้กับผู้ใช้บริการ และ/หรือผู้ซื้อสินค้าของเว็บไซต์ กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงนี้โดยละเอียด ผู้ใช้บริการจะต้องตกลงยินยอมตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการตามข้อตกลงนี้ หากผู้ใช้บริการไม่ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าว กรุณาหลีกเลี่ยงหรืออย่าเข้าใช้งานในเว็บไซต์นี้ การที่ผู้ใช้บริการใช้เว็บไซต์หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆ ของเว็บไซต์นี้ ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ในเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้

ข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์

ข้อมูลต่างๆ ทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา หรือส่วนประกอบใดๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปกับผู้ใช้บริการ และ/หรือผู้ซื้อสินค้าของเว็บไซต์เท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำ และ/หรือให้คำปรึกษาแต่อย่างใด ซึ่งหากพบว่ามีข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์มีลักษณะเป็นการให้คำแนะนำ และ/หรือให้คำปรึกษา รวมทั้งข้อมูลที่ไม่ได้รับการยินยอมจากทางบริษัท Wi Commerce โปรดแจ้งให้ทางบริษัททราบ

เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์

เครื่องหมายทางการค้า ชื่อทางการค้า โลโก้ ตราสัญลักษณ์ต่างๆ และส่วนประกอบอื่นๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของ Wi Commerce ห้ามไม่ให้ผู้ใด หรือบริษัทใด ทำการดัดแปลง หรือจัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ รวมทั้งการถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยวิธีอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Wi Commerce

 

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ การเชื่อมต่อนี้เพื่อช่วยให้ท่านค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ บริการ และ/หรือสินค้าที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย Wi Commerceไม่มีอำนาจที่จะควบคุม รับรอง ยืนยันความถูกต้อง หรือรับผิดชอบในเนื้อหาของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก หรือการเชื่อมต่อใดๆ ที่บรรจุอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก การตัดสินใจเข้าใช้งาน และการพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลเว็บไซต์ บริการ และ/หรือสินค้าที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์เหล่านั้น ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ และ/หรือผู้ซื้อสินค้าเองทั้งสิ้น Wi Commerce ขอแนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์เหล่านั้นก่อนเข้าใช้งาน

การรับประกัน

Wi Commerce ไม่ขอรับประกันเนื้อหา และ/หรือบริการใดๆ หรือ เป็นตัวแทนต่อการนำเสนอเนื้อหาของผู้ใช้งาน ความคิดเห็น คำแนะนำ หรือคำรับประกันใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าโดยเปิดเผยหรือบอกเป็นนัยยะทางกฎหมายโดยหมายรวมถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการหรือผู้ติดตามของผู้ใช้บริการที่มีการส่งผ่านระบบของเว็บไซต์ Wi Commerce ด้วยทาง Wi Commerce จะไม่รับผิดชอบต่อการเรียกร้องค่าเสียหายหรือความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายพิเศษทางอ้อม ความเสียหายอันเป็นผลต่อเนื่อง หรือความเสียหายที่เป็นผลจากการสูญเสียการใช้งานข้อมูลหรือกำไร ไม่ว่าจะเป็นการกระทำตามสัญญาความประมาท หรือการกระทำที่เป็นการละเมิดความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ หรือประการอื่นใด ซึ่งย่อมเล็งเห็นผลที่จะก่อให้เกิดความเสียหายได้ ซึ่งเกิดขึ้นขณะที่มีหรือไม่มีการเชื่อมต่อการใช้งานบนเว็บไซต์นี้

 

การเปิดเผยข้อมูล

Wi Commerce จะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อรักษาข้อมูลที่ผู้ใช้บริการให้กับทางบริษัท แต่ผู้ใช้บริการต้องตกลงว่าการให้ข้อมูลดังกล่าวอยู่ในความเสี่ยงภัยของผู้ใช้บริการเองทั้งสิ้น และ Wi Commerce ขอปฏิเสธความรับผิดใดๆ ทั้งปวงต่อผู้ใช้บริการสำหรับการสูญเสีย สูญหาย หรือความรับผิดชอบต่างๆ ในลักษณะใดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว ไม่ว่าในทางใดก็ตาม Wi Commerce ขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามที่ Wi Commerce เชื่อว่าจำเป็นหรือเหมาะสมตามสมควร เพื่อบังคับ และ/หรือตรวจสอบการปฏิบัติตามส่วนใดๆ ของข้อตกลงนี้ ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ Wi Commerce มีสิทธิ์เปิดเผยข้อมูลการลงทะเบียน และ/หรือข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี ต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือบุคคลภายนอก ตามที่ Wi Commerce เชื่อว่าจำเป็นหรือเหมาะสมตามสมควร เพื่อบังคับและ/หรือตรวจสอบการปฏิบัติตามส่วนใดๆ ของข้อตกลงนี้ (นอกจากนี้ Wi Commerce มีสิทธิ์ใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการในการพัฒนาการตลาด หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของผู้ให้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า)

 

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การใช้เว็บไซต์นี้ หรือการตีความเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ปรากฏบนเว็บไซต์อยู่ภายใต้การบังคับแห่งกฎหมายไทย และไม่อยู่ภายใต้การขัดกันแห่งกฎหมาย ในกรณีที่ปรากฏภายหลังว่าข้อตกลงหรือเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้เป็นโมฆะ ให้ถือว่าข้อตกลงส่วนที่เป็นโมฆะไม่มีผลบังคับในสัญญานี้ และข้อตกลงดังกล่าวไม่กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์ของข้อตกลงในส่วนอื่นๆ การผ่อนผัน ผ่อนเวลา หรือการละเว้นการใช้สิทธิ์ใดๆ ของ Wi Commerce ตามข้อตกลงนี้ไม่ถือว่า Wi Commerce ได้สละสิทธิประโยชน์นั้นแต่อย่างใด

 การยกเลิกอันเกิดจากความผิดพลาด

Wi Commerce มีสิทธิอย่างเต็มที่ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกเมื่อ หากความผิดพลาดนั้นเกิดมาจากความผิดพลาดในการพิมพ์หรือความผิดพลาดที่มิได้มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า อันเป็นผลมาจากสินค้าในเว็บไซต์ที่มีการลงรายการไว้ไม่ถูกต้อง (ไม่ว่าจะเป็นการลงราคาผิด หรือลงรายละเอียดที่ผิด เป็นต้น) ในกรณีที่รายการสั่งซื้อนั้นเกิดการยกเลิกขึ้น และทาง Wi Commerceได้รับการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้นเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว Wi Commerce จะทำการคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวนราคาสินค้า สำหรับกรณีที่เกิดความผิดพลาดจากทาง Wi Commerce เท่านั้น

การแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขของบริษัท

Wi Commerce ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ณ เวลาใดๆ ก็ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีการแก้ไขจะมีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อมีการลงไว้ในเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการได้ตกลงและยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้มีการแก้ไขใหม่แล้ว เมื่อท่านใช้บริการสั่งซื้อสินค้า

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารสัญญา เงื่อนไข และใบสมัคร ในการเปิด Shop กับ Wi Commerce ได้ที่

http://member.wicommerce.co.th/shop/download/docs