Top

การรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้า ขึ้นอยู่กับนโยบายและเงื่อนไขการรับประกันที่กำหนดไว้สำหรับสินค้านั้นๆ ของแต่ละร้านค้า

เนื่องจากบริษัทเป็นเพียงสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ ซื้อ-ขายสินค้าและบริการ ไม่ได้เป็นเจ้าของสินค้าและบริการนั้นๆ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้าและบริการในทุกกรณี

ร้านค้าซึ่งเป็นเจ้าของสินค้านั้นๆ จะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว แต่ต้องเป็นไปภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันของสินค้าในแต่ละร้านค้า ซึ่งลูกค้าจำเป็นต้องอ่านรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันสินค้าได้จากหน้าแสดงสินค้านั้นๆ