Top

ระบบสะสม Wicash

Wicashใช้สำหรับสมาชิกที่สมัครเข้ามาในตำแหน่ง Begin เท่านั้นเมื่อสมาชิก (Begin) ซื้อสินค้าผ่าน  shop.wicommerce.co.th สินค้าแต่ละรายการจะมีคะแนน สมาชิกที่มีตำแหน่ง Begin จะได้รับสินค้าส่วนลดในการซื้อสินค้า 50 % จากคะแนนสินค้า

ตัวอย่างเช่น สมาชิก (Begin) ซื้อสินค้า ผ่าน shop.wicommerce.co.th เป็นโทรศัพท์มือถือ ราคา 10,000 บาท มีคะแนน (WC) สมาชิกจ่ายเงิน 10,000 บาท และได้รับสินค้าเป็นโทรศัพท์มือถือ บริษัทฯ จะโอนคะแนน (WC) ให้กับสมาชิกโดยเข้า E-Wallet ของสมาชิก เป็นจำนวน 1,000 คะแนน (WC) และเมื่อสมาชิกซื้อสินค้าชิ้นที่ 2 ตัวอย่าง เช่น ซื้อแท็บเล็ต ราคา 6,000 บาท มีคะแนน 200 คะแนน (WC) สมาชิกจ่ายเงินเพียง 5,000 บาท จ่ายเป็นค่าแท็บเล็ตได้ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ โอนคะแนน (แท็บเล็ต) เข้า E-Wallet 10 WC